Προστασία Ακοής

Πως να προστατευθειτε σωστα?

Διαλέξτε την προσαρμοσμένη συσκευή προστασίας.

  • Προσδιορίστε την φύση του θορύβου: Σταθερός, με διακυμάνσεις, διαλειπτικός, παρορμητικός.
  • Χαρακτηρίστε τον θόρυβο στον χώρο εργασίας: Ένταση (dB) και ύψος (Hz).
  • Προσδιορίστε τη διάρκεια έκθεσης.
  • Υπολογίστε την αναγκαία απόσβεση για την επαναφορά σε ένα αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο (βλ. Οδηγία 2003/10/ΕΚ).