Προστασία από Πτώση

Οδηγός Προϊόντων

Υποχρεωτικός Ετήσιος Έλεγχος

ΕΝ365

Οι οδηγίες για εξετάσεις σε περιοδική βάση πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

  • Μια σύσταση που αφορά τη συχνότητα των περιοδικών εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διευθέτηση, ο τύπος του εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης, και οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Η σύσταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει έναν όρο που να διευκρινίζει ότι η εξέταση σε περιοδική βάση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά στους δώδεκα μήνες.
  • Μια προειδοποίηση ώστε να υπογραμμίζεται ότι οι εξετάσεις σε περιοδική βάση δεν πρέπει να γίνονται παρά μόνο από ένα αρμόδιο άτομο και κάτω από την αυστηρή τήρηση των τρόπων λειτουργίας της εξέτασης σε περιοδική βάση του κατασκευαστή.