Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Μέσο Ατομικής Προστασίας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, πρόκειται για κάθε εξοπλισμό που προορίζεται να φορεθεί ή να κρατηθεί από τον εργάτη με σκοπό να τον προστατέψει από έναν ή περισσότερους κινδύνους, που απειλούν την ασφάλεια του ή την υγεία του στο χώρο εργασίας, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που προορίζεται για αυτόν το σκοπό.

Τεχνική Υποστήριξη

Η επιλογή ενός προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να πληροί τα κριτήρια προσαρμογής στους τρέχοντες κινδύνους. Η ανάλυση και η αξιολόγηση των κινδύνων επιτρέπουν τον καθορισμό του τύπου εξοπλισμού που θα πρέπει να επιλεγεί…

Για να σας βοηθήσουμε, θα σας προτείνουμε είδη Τεχνικής Υποστήριξης ανά κατηγορία προϊόντων. Βασικός μας στόχος είναι να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε με σαφήνεια τις ανάγκες σας και το επίπεδο προστασίας, που απαιτούνται για την δραστηριότητά σας.